Регистрирай нов обект безплатно за 30 секунди

Добави обект
  • Всички държави

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

www.24x7.place


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


1.Общите условия за ползване на сайта www.24x7.place действат между Вас в качеството Ви на Ползвател или Потребител на пространството и услугите в сайта www.24x7.place от една страна и „ТУ ПИ УЕБ ДИЗАЙН“ ЕООД от управителя Филип Колев, в качеството му на Доставчик на това пространство и услуги, от друга страна.

2.Доставчикът на пространството и услугите в сайта www.24x7.place не е автор на информацията за представяните в сайта обекти, заведения и услуги, и не поема отговорност за пълнотата или точността на тази информация, нито за дейността на представяните обекти, заведения или услуги – въпреки усилията му да филтрира некоректната информация.

3.Цялото съдържание на сайта, ведно със структурата, подредбата, дизайна, програмния код и потребителския интерфейс е собственост на Доставчика на пространството и услугите в www.24x7.place, и не може да бъде копирана, възпроизвеждана или използвана по друг начин, освен след получаването на изрично писмено съгласие.


ПОЛЗВАТЕЛИ и ПОТРЕБИТЕЛИ


4.Автоматично със зареждане на съдържание от сайта www.24x7.place Вие се определяте като Ползвател и се задължавате да спазвате общите правила за етичност в internet и авторските права на Доставчика.

5.Ако се регистрирате като Потребител на сайта www.24x7.place, Вие заявявате, че сте пълнолетно и дееспособно лице, разбирате настоящите Общи условия за ползване на сайта, приемате ги изцяло и поемате пълна отговорност за всички действия, извършвани в сайта чрез вашата регистрация.

6.Като Потребител на сайта www.24x7.place заявявате, че въвеждате доброволно и точно своите лични данни, и се съгласявате те да бъдат използвани от екипа на www.24x7.place за статистически нужди, без да бъдат предоставяни на трети лица, освен след получаване на вашето изрично съгласие за това.


ОБЕКТИ, ЗАВЕДЕНИЯ и УСЛУГИ


7.С регистрирането на обект, заведение или услуга в сайта, Потребителят се задължава да въвежда в сайта пълна и точна информация, която да я актуализира своевременно в случай на промяна.

8.Потребителят се задължава да не подвежда останалите ползватели с въвеждането на непълна или неточна информация за регистрираните в сайта обекти, заведения и услуги.

9.Собственикът или пълномощник на собственика на обект, заведение или услуга има право след като се легитимира да изиска от екипа на www.24x7.place променянето или премахването от сайта на информация за свой обект, заведение или услуга, а така също и прехвърляне на регистрацията на свое име.

10.При всички случаи екипът на www.24x7.place си запазва правото по своя преценка да редактира, актуализира или премахва информация за представяните в сайта обекти, заведения и услуги, както и да използва тази информация за други свои дейности, като рекламни издания, каталози, указатели, маркетингови проучвания и т.н.


РЕКЛАМОДАТЕЛИ


11.Доставчикът на пространството и услугите в сайта www.24x7.place предоставя рекламно web-пространство на желаещи да ползват такова в неговия сайт – при условия и ред, договорени индивидуално между страните.

12.Собствениците на представени в сайта обекти, заведения или услуги, респективно – упълномощените от тях лица могат след легитимиране пред екипа на www.24x7.place да заявят желанието си и да получат ползването на допълнителни платени услуги, чийто характер ще бъде анонсирани по подходящ начин от Доставчика.

13.Екипът на www.24x7.place си запазва правото да поставя рекламни и други материали в сайта, по начин, по който намери за добре, без да способства за формиране на погрешни изводи относно наличие или липса на свързаност между рекламните материали и представени в сайта обекти, заведения или услуги.


ПРАВА и ОТГОВОРНОСТИ


14.Екипът на www.24x7.place си запазва правото по всяко време да променя структурата и съдържанието на сайта, да спира временно или за постоянно достъпа до сайта или до отделни негови модули – за всички или за определени типове потребители – с цел подновяване на съдържанието или по друга причина, без предварително да известява потребителите за това.

15.Екипът на www.24x7.place не носи отговорност за представяните в сайта обекти, заведения и услуги, не е автор на информацията за тях, не е собственик на обектите и заведенията, нито е изпълнител на услугите, и не поема отговорност за неудобства или щети, причинени от тях.

16.Екипът на www.24x7.place не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, свързани с ползване на сайта вследствие експлоатирането на компютърно оборудване или наличието на технически проблеми, препятстващи точното възпроизвеждане съдържанието на сайта и пълноценно ползване на неговата функционалност.

17.Потребителят няма право да качва или зарежда в сайта незаконно съдържание, да ползва сайта за нерегламентирана реклама или за нерегламентирано пренасочване към външни сайтове, за разпращане на непоискани търговски съобщения, за незаконно събиране на информация и за други подобни.

18.Потребителят носи пълна отговорност за всички свои действия в сайта, включително и за законния характер на качваното от него съдържание. При съмнение за нарушения екипът на www.24x7.place ще предостави на компетентните органи цялата налична информация с цел установяване авторството на извършените нарушения и подвеждане под отговорност, като регистрацията на Потребителя може да бъде прекратена.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


19.Доставчикът на пространството и услугите в сайта www.24x7.place си запазва правото да извършва промени в общите условия, за което потребителите ще бъдат своевременно уведомени с публикация на промените в сайта www.24x7.place и ще имат възможност да прекратят своите регистрации в случай на несъгласие.

20.Ако вашите законни права бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисия за защита на потребителя, като подадете жалба или сигнал на нейния електронен адрес www.kzp.bg

21.Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

22.Настоящите Общи условия влизат в сила от публикуването им в сайта или от публикуването на тяхната последна актуализация. Последна актуализация на Общите условия за ползване на сайта www.24x7.place е извършена на 06.08.2011 г.


ПРАВНО ЗНАЧИМИ ДЕЙСТВИЯ В САЙТА


Следва кратко описание на действията, които към настоящия момент могат да се извършват в сайта и които имат специфично правно значение, следователно – трябва да спазват определена правно валидна форма.


Регистрация като потребител


Лицето декларира, че е пълнолетно и дееспособно, познава и разбира Общите условия, и ги приема изцяло;

Декларира, че предоставя личните си данни доброволно и се съгласява те да бъдат използвани за статистически нужди;

Попълва потребителско име и парола;

Попълва antibot-код.


На видно място има лесен достъп до Общите условия и възможност за избор между два равностойни бутона със значения „регистрирам се“ и „отказвам се“. Системата регистрира акаунт и започва да записва логове за неговите действия.


Регистрация на обект, заведение или услуга


Лицето декларира, че ще подава коректна информация за представяния обект, заведение или услуга;

Няма да качва незаконно съдържание в сайта и няма да извършва незаконни действия в него;

Поема лична отговорност за извършваните действия.


На видно място има лесен достъп до Общите условия и възможност за избор между два равностойни бутона със значения „регистрирай обект“ и „отказвам се“. Системата записва информацията и след преглед от модератор, я показва в достъпната за потребители част.


Заявяване на желание за промяна на регистрация от собственик или пълномощник


Лицето декларира, че е собственик или упълномощено от него лице;

Позовава се на конкретен документ, удостоверяващ правата му;

Посочва за правата на кой обект, заведение или услуга претендира.


На видно място има лесен достъп до Общите условия и бележка, че може да се претендират само права, на които лицето е собственик или е упълномощено от собственика им; че ще е необходимо да бъде представен оригинал или нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правата и, че може да се стигне до наказателна отговорност, ако лицето си послужи с неистински документ. Следват два равностойни бутона със значения „подавам заявка“ и „отказвам се“. Системата записва подадената заявка и информация за нейния подател, и след проверка от длъжностно лице правата се предоставят или отказват, а при необходимост – се подава сигнал до прокуратурата.


Заявяване на желание за поставяне на реклама в сайта


Лицето заявява желанието си да постави реклама в сайта;

Декларира, че няма да качва незаконно съдържание в сайта и няма да извършва незаконни действия в него;

Поема лична отговорност за извършваните от него действия.


На видно място има лесен достъп до Общите условия и ясно описание на предлаганите рекламни планове – с местоположение и точни размери на рекламните полета, условия за време/импресии, изисквания относно техническия формат на материалите, тяхната тематика и художествено оформление, и други. Вероятно ще бъде предоставена възможност и за това, потребителят да ползва услуга по изготвяне на реклама, ако не разполага със своя или не желае да използва своята, респективно – ако неговата не отговаря на изискванията. Препоръчвам формата да представлява заявка, на която да се отговаря с индивидуално изпратена оферта, описваща следните параметри:


-каква реклама се допуска да бъде качвана;

-от какви тарифни планове може да се избира;

-кои полета към настоящия момент са свободни;

-за какъв срок (до кога) офертата е валидна.


В указания срок представените в офертата условия са задължаващи за сайта и при изявено желание следва да бъде сключен договор с рекламодателя съгласно оферираните условия. По принцип няма пречка офертата да бъде публикувана и направо в сайта, но тогава препоръчвам да има уговорка, че това са само принципни положения, докато конкретните условия се уговарят с рекламодателя отделно за всеки конкретен случай.


Заявяване на желание да бъде ползвана допълнителна платена услуга.

Предстои конкретизация в зависимост от естеството на добавяните платени услуги.


Positive SSL
*}